1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số theo loại đơn hàng”

Báo cáo “Phân tích doanh số theo loại đơn hàng”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý biết được từng loại đơn hàng đang được bán như nào (bán cho khách hàng mới bao nhiêu, khách hàng cũ bao nhiêu,…) để có chính sách điều chỉnh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số theo loại đơn hàng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

Bảng báo cáo
 • Loại đơn hàng: Hiển thị danh sách các loại đơn hàng
 • Doanh số:

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì lấy lên tổng doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
 • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã) trong thông tin hóa đơn của đơn hàng tương ứng được chọn ở tham số
 • Loại hàng hóa, Chiến dịch, Thống kê theo đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đã ghi thì lấy lên tổng doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số của đơn hàng là Đã ghi/Hủy doanh số
 • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã) trong thông tin hóa đơn của đơn hàng tương ứng được chọn ở tham số
 • Loại hàng hóa, Chiến dịch, Thống kê theo đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Doanh số của dòng *100/Tổng doanh số (%)

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

Biểu đồ báo cáo
 • Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột Loại đơn hàng trong bảng báo cáo
 • Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ doanh số của thành phần đó
Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?