1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng”

Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng”

1. Mục đích của báo cáo:

Giúp Quản lý, Giám đốc nắm bắt được doanh số đơn hàng theo tình trạng (tình trạng ghi doanh số, tình trạng xuất hóa đơn, tình trạng thanh toán,…) để nắm được công việc hoàn thiện các thủ tục bán hàng của NVKD, phòng ban. Từ đó thúc giục, đưa ra những điều chỉnh để hoàn thiện thủ tục kinh doanh.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số đơn hàng theo tình trạng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian… cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình tổng quan của báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

 • Mã đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất
 • Tên đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị ứng với mã đơn vị tương ứng
 • Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tham số được chọn không là Đơn hàng cha
  • Tình trạng của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Số lượng đơn hàng:
 • Tổng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Đã xuất hóa đơn: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã xuất hóa đơn
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Đã giao hàng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã giao hàng
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Đã thanh toán: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã thanh toán
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

 • Mã nhân viên: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
 • Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên ứng với mã nhân viên tương ứng
 • Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tham số được chọn không là Đơn hàng cha
  • Tình trạng của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Số lượng đơn hàng:
 • Tổng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Đã xuất hóa đơn: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã xuất hóa đơn
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Đã giao hàng: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã giao hàng
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Đã thanh toán: Là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Tình trạng của đơn hàng là Đã thanh toán
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số

Lưu ý:

 • Click vào tên đơn vị để chọn đơn vị cấp dưới (cấp thấp nhất tương ứng là nhân viên)
 • Click vào tên nhân viên để hiển thị đơn hàng của nhân viên tương ứng thỏa mãn điều kiện của tham số
Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?