1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo thị trường”

Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo thị trường”

1. Mục đích của báo cáo

Báo cáo giúp Giám đốc, Quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được thị trường nào đang có khả năng bán tốt, bán kém để có chính sách điều chỉnh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước như sau:

Bước 1: Trên AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số đơn hàng theo thị trường.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn, loại hàng hóa,… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Địa bàn: Hiển thị danh sách khu vực thị trường của đơn vị được chọn trong tham số:
  • Nếu không chọn tham số Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện thì hiển thị danh sách Tỉnh/Thành phố thuộc Quốc gia được chọn và giá trị Không chọn (là các bản ghi không có thông tin Tỉnh/Thành phố)
  • Nếu có chọn tham số Tỉnh/Thành phố, không chọn Quận/Huyện thì hiển thị danh sách Quận/Huyện thuộc Tỉnh/Thành phố đã chọn và giá trị Không chọn (là các bản ghi có thông tin Tỉnh/Thành phố là giá trị được chọn, không có thông tin Quận/Huyện)
  • Nếu có chọn cả tham số Tỉnh/Thành phố và Quận/Huyện thì hiển thị danh sách Phường/Xã thuộc Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện được chọn và giá trị Không chọn (là các bản ghi có thông tin Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện được chọn, không có thông tin Phường/Xã)
 • Số lượng: Là tổng số đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi nhận doanh số (đối với đơn hàng có tình trạng ghi doanh số khác bản nháp)/Ngày ghi sổ (đối với đơn hàng bản nháp) trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã (lấy theo địa chỉ hóa đơn hoặc địa chỉ giao hàng của đơn hàng theo tham số Đơn vị theo) tương ứng của dòng
  • Loại hàng hóa, Loại đơn hàng, Chiến dịch, Thống kê theo tương ứng được chọn trong tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi; Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đã ghi nhận thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Số lượng = Số lượng khi phân tích theo Doanh số đề nghị ghi + Số lượng đơn hàng bản nháp. Trong đó: Số lượng đơn hàng bản nháp là số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Địa bàn tương ứng của dòng và Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Bản nháp.
 •  Doanh số: Là tổng Doanh số thực hiện được của Ghi nhận doanh số của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi nhận doanh số (đối với đơn hàng có tình trạng ghi doanh số khác bản nháp)/Ngày ghi sổ (đối với đơn hàng bản nháp) trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã (lấy theo địa chỉ hóa đơn hoặc địa chỉ giao hàng của đơn hàng theo tham số Đơn vị theo) tương ứng của dòng
  • Loại hàng hóa, Loại đơn hàng, Chiến dịch, Thống kê theo tương ứng được chọn trong tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Đã hủy bỏ; Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đã ghi nhận thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi/Đã hủy bỏ
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số thực hiện khi phân tích theo Doanh số đề nghị ghi + Giá trị đơn hàng của đơn hàng bản nháp. Trong đó: Giá trị đơn hàng của đơn hàng bản nháp là tổng tiền của hàng hóa của đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, đồng thời Địa bàn tương ứng của dòng và Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Bản nháp.
Cập nhật 13/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận