1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo loại hàng hóa”

Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo loại hàng hóa”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Quản lý, Giám đốc biết được từng loại đơn hàng đang được bán như nào (bán cho khách hàng mới bao nhiêu, khách hàng cũ bao nhiêu,…) để có chính sách bán hàng kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số đơn hàng theo loại hàng hóa

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

Bảng báo cáo
 • Hàng hóa:
  • Nếu tham số Loại hàng hóa không chọn thì lấy lên danh sách Loại hàng hóa cấp cao nhất
  • Nếu tham số Loại hàng hóa chọn Loại hàng hóa không phải cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách Loại hàng hóa cấp con gần nhất
  • Nếu tham số Loại hàng hóa chọn là cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách hàng hóa thuộc loại hàng hóa đó
 • Số lượng: Là tổng số lượng hàng hóa/loại hàng hóa của Loại hàng hóa được chọn và cấp con lấy từ bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại đơn hàng, Chiến dịch, Phân tích theo tình trạng, Thống kê theo đơn hàng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng *100/Tổng số lượng (%)
 • Doanh số: Là tổng tiền của hàng hóa/Loại hàng hóa của loại hàng hóa được chọn và cấp con lấy từ bảng hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại đơn hàng, Chiến dịch, Phân tích theo tình trạng, Thống kê theo đơn hàng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ doanh số = Doanh số *100/Tổng doanh số (%)

Lưu ý: Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị nhỏ hơn tổng số hàng hóa/loại hàng hóa có phát sinh thì báo cáo chỉ hiển thị lên số dòng bằng tham số số lượng hiển thị trừ đi 1. Số lượng và doanh số của hàng hóa không được hiển thị sẽ được cộng vào Sản phẩm khác.

Ví dụ chọn số lượng hiển thị là 5, báo cáo lấy lên 4 hàng hóa có doanh số cao nhất và 1 dòng khác bằng tổng số liệu của các hàng hóa còn lại.

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

Biểu đồ báo cáo
 • Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột hàng hóa trong bảng báo cáo
 • Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ doanh số/Tỷ lệ số lượng của thành phần đó
Cập nhật 12/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?