1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo Đơn vị/NVKD và loại hàng hóa”

Báo cáo “Phân tích doanh số đơn hàng theo Đơn vị/NVKD và loại hàng hóa”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Quản lý, Giám đốc biết được số lượng khách hàng, số lượng đơn hàng, doanh số bán theo từng loại hàng hóa của từng Đơn vị/NVKD mình quản lý.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số đơn hàng theo Đơn vị/NVKD và loại hàng hóa

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại hàng hóa … cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

TH1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Nhân viên cụ thể

* Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn trong tham số

* Loại hàng hóa: Các cột hiển thị các loại hàng hóa thỏa mãn điều kiện tham số

SL KH: là số lượng khách hàng trong các đơn hàng thỏa mãn cột SL ĐH

Lưu ý: Với các đơn hàng có cùng khách hàng thì số liệu báo cáo chỉ tính 1 lần.

SL ĐH:

 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì SL ĐH là tổng số lượng Đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số, đồng thời có Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì SL ĐH = Số lượng Đơn hàng của trường hợp không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp + Số lượng Đơn hàng bản nháp.

Trong đó, Số lượng Đơn hàng bản nháp là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Ngày trong khoảng thời gian tham số
 • Vai trò người thực hiện, Loại đơn hàng được chọn ở tham số
 • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đã ghi thì SL ĐH là tổng số lượng Đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số, đồng thời có Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi/Hủy doanh số
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con

Doanh số:

 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số là tổng Doanh số thực hiện được của Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
  • Đồng thời Ghi nhận doanh số thuộc đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số của trường hợp không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp + Giá trị Đơn hàng bản nháp

Trong đó, Giá trị Đơn hàng bản nháp là tổng tiền của hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Ngày trong khoảng thời gian tham số
 • Vai trò người thực hiện, Loại đơn hàng được chọn ở tham số
 • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đã ghi thì Doanh số là tổng Doanh số thực hiện được của Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi/Hủy doanh số
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
  • Đồng thời Ghi nhận doanh số thuộc đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số

TH2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất, không chọn Nhân viên cụ thể hoặc Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức bất kỳ, chọn Nhân viên cụ thể

* Nhân viên: Hiển thị danh sách tên nhân viên có trong trường:

– Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Loại hàng hóa, Ngày thỏa mãn điều kiện tham số

– Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con, Loại hàng hóa, Ngày thỏa mãn điều kiện tham số, Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp

* Loại hàng hóa: Các cột hiển thị các loại hàng hóa thỏa mãn điều kiện tham số

SL KH: là số lượng khách hàng trong các đơn hàng thỏa mãn cột SL ĐH

Lưu ý: Với các đơn hàng có cùng khách hàng thì số liệu báo cáo chỉ tính 1 lần.

SL ĐH:

 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì SL ĐH là tổng số lượng Đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số, đồng thời có Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì SL ĐH = Số lượng Đơn hàng của trường hợp không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp + Số lượng Đơn hàng bản nháp.

Trong đó, Số lượng Đơn hàng bản nháp là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Ngày trong khoảng thời gian tham số
 • Vai trò người thực hiện, Loại đơn hàng được chọn ở tham số
 • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đã ghi thì SL ĐH là tổng số lượng Đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số, đồng thời có Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi/Hủy doanh số
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con

Doanh số:

 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số là tổng Doanh số thực hiện được của Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
  • Đồng thời Ghi nhận doanh số thuộc đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đề nghị ghi và có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Doanh số = Doanh số của trường hợp không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp + Giá trị Đơn hàng bản nháp

Trong đó, Giá trị Đơn hàng bản nháp là tổng tiền của hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Ngày trong khoảng thời gian tham số
 • Vai trò người thực hiện, Loại đơn hàng được chọn ở tham số
 • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
 • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đã ghi thì Doanh số là tổng Doanh số thực hiện được của Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con, Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi/Hủy doanh số
  • Ngày trong khoảng thời gian tham số
  • Vai trò được ghi nhận được chọn ở tham số
  • Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con
  • Đồng thời Ghi nhận doanh số thuộc đơn hàng có Loại đơn hàng được chọn ở tham số
Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?