1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng”

Báo cáo “Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng”

1. Mục đích của báo cáo

Báo cáo giúp Giám đốc, Quản lý, Lãnh đạo doanh nghiệp nắm được tình hình thực hiện doanh số từ cơ hội theo mặt hàng. Từ đó, giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình tương lai để đưa ra chính sách điều chỉnh phù hợp.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số cơ hội theo mặt hàng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, loại hàng hóa, loại cơ hội, … cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

Bảng báo cáo
 • Hàng hóa:
  • Nếu tham số Loại hàng hóa không chọn thì lấy lên danh sách Loại hàng hóa cấp cao nhất
  • Nếu tham số Loại hàng hóa chọn Loại hàng hóa không phải cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách Loại hàng hóa cấp con gần nhất
  • Nếu tham số Loại hàng hóa chọn là cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách hàng hóa thuộc loại hàng hóa đó
 • Số lượng:
  • Số lượng: Là tổng số lượng hàng hóa/loại hàng hóa của Loại hàng hóa được chọn và cấp con lấy từ bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
   • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
   • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
   • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
   • Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
  • Tỷ lệ = Số lượng *100/Tổng số lượng
 • Doanh số:
  • Doanh số: Là tổng tiền của hàng hóa/Loại hàng hóa của loại hàng hóa được chọn và cấp con lấy từ bảng hàng hóa của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
   • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
   • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
   • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
   •  Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số
  • Tỷ lệ = Doanh số *100/Tổng doanh số

Lưu ý: Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị nhỏ hơn tổng số hàng hóa/loại hàng hóa có phát sinh thì báo cáo chỉ hiển thị lên số dòng bằng tham số số lượng hiển thị trừ đi 1. Số lượng và doanh số của hàng hóa không được hiển thị sẽ được cộng vào Sản phẩm khác.

Ví dụ chọn số lượng hiển thị là 4, báo cáo lấy lên 3 hàng hóa có doanh số cao nhất và 1 dòng khác bằng tổng số liệu của các hàng hóa còn lại.

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

Biểu đồ báo cáo
 • Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột hàng hóa trong bảng báo cáo
 • Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ doanh số của thành phần đó
Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?