1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích doanh số cơ hội theo loại cơ hội”

Báo cáo “Phân tích doanh số cơ hội theo loại cơ hội”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý nắm được tình hình từng loại cơ hội đang bán được (bán cho khách hàng mới bao nhiêu, khách hàng cũ bao nhiêu,…) để có chính sách bán hàng kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích doanh số cơ hội theo loại cơ hội

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

Bảng báo cáo

* Loại cơ hội: Hiển thị danh sách các loại cơ hội

* Số lượng:

 • Số lượng: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Số lượng *100/Tổng số lượng (%)

* Doanh số:

 • Doanh số: Là tổng tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Doanh số *100/Tổng doanh số (%)

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

Biểu đồ báo cáo
 • Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột Loại cơ hội trong bảng báo cáo
 • Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ doanh số của thành phần đó
Cập nhật 18/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?