1. Trang chủ
 2. Báo cáo nhanh Đơn hàng

Báo cáo nhanh Đơn hàng

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý, NVKD nắm được thông tin tình hình thực hiện doanh số của các đơn vị cấp thấp hơn và nhân viên cụ thể, từ đó có các biện pháp hỗ trợ kịp thời để cải thiện tình hình thực hiện doanh số và đưa ra các quyết định quản trị phù hợp.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình danh sách Đơn hàng, nhấn biểu tượng để xem báo cáo nhanh.

Chọn các tham số xem báo cáo cáo, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

 • Mã đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn trong tham số
 • Tên đơn vị: Hiển thị tên đơn vị ứng với mã đơn vị của dòng
 • Mục tiêu doanh số:
  • Nếu tham số Nhóm CCTC không chọn, thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước thì lấy lên mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo tại phân hệ Mục tiêu/Mục tiêu doanh số.
  • Nếu tham số Nhóm CCTC chọn cụ thể, thời gian được chọn là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước thì lấy lên mục tiêu doanh số giao cho các Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số.
 • Doanh số cơ hội thắng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thắng
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số đơn hàng: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Từ chối ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số được ghi nhận: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh thu bán hàng: là tổng Giá trị đã được hạch toán DT của các đơn hàng (không là đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Ngày ghi nhận doanh thu nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số còn phải thực hiện:
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đơn hàng thì Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh số đơn hàng
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi sổ thì Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh số được ghi nhận
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh thu bán hàng thì Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh thu bán hàng
 • % Hoàn thành mục tiêu:
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đơn hàng thì % Hoàn thành mục tiêu = Doanh số đơn hàng *100 / Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi sổ thì % Hoàn thành mục tiêu = Doanh số được ghi nhận *100 / Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh thu bán hàng thì % Hoàn thành mục tiêu = Doanh thu bán hàng * 100/ Mục tiêu doanh số (%)

Trường hợp 2: Xem báo cáo theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất)

 • Mã nhân viên: Hiển thị danh sách mã nhân viên của các người dùng có trong có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn.
 • Tên nhân viên: Hiển thị danh sách họ và tên nhân viên ứng với mã nhân viên tương ứng.
 • Mục tiêu doanh số: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu doanh số giao cho Nhân viên tương ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo tại phân hệ Mục tiêu/Mục tiêu doanh số.
 • Doanh số cơ hội thắng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thắng
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số đơn hàng: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Từ chối ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số được ghi nhận: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số
  • Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh thu bán hàng: là tổng Giá trị đã được hạch toán doanh thu của các đơn hàng (không là đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp dưới gần nhất, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Ngày ghi nhận doanh thu nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số còn phải thực hiện:
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đơn hàng thì Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh số đơn hàng
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi sổ thì Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh số được ghi nhận
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh thu bán hàng thì Doanh số còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh thu bán hàng
 • % Hoàn thành mục tiêu:
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số đơn hàng thì % Hoàn thành mục tiêu = Doanh số đơn hàng *100 / Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh số được ghi sổ thì % Hoàn thành mục tiêu = Doanh số được ghi nhận *100 / Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Doanh thu bán hàng thì % Hoàn thành mục tiêu = Doanh thu bán hàng * 100/ Mục tiêu doanh số (%)
Cập nhật 03/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận