1. Trang chủ
  2. Báo cáo (mobile)

Báo cáo (mobile)

Để kiểm soát tình hình kinh doanh, ban lãnh đạo/quản lý có thể theo dõi tình hình hoạt động của công ty/Phòng ban/NVKD thông qua các báo cáo phân tích. Nhờ đó, có cái nhìn trực quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định kịp thời nhằm gia tăng doanh thu.

Phân hệ Báo cáo trên AMIS CRM mobile cung cấp các báo cáo trực quan dạng biểu đồ giúp quản lý/lãnh đạo nhanh chóng theo dõi tình hình kinh doanh.

Trên AMIS CRM mobile, vào Khác, chọn phân hệ Báo cáo.

Chọn tham số Đơn vị cho các báo cáo bằng cách:

Nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức.

Chọn Cơ cấu tổ chức muốn xem.

Ở mỗi báo cáo, nhấn vào tham số màu xanh để chọn tham số cụ thể.

Xem chi tiết cách thức lấy số liệu của các báo cáo:

1. Báo cáo Tổng quan
Mục đích: Giúp Giám đốc, Ban Lãnh đạo theo dõi được tình hình chăm sóc cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi thành cơ hội thắng của NVKD để đưa ra đánh giá về tình hình kinh doanh và có giải pháp xử lý kịp thời.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:
* Trường hợp 1: Tham số chọn Phân tích theo Cơ hội
SL cơ hội đang thực hiện: là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo Mở
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

∘ DS đã thực hiện: là tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

∘ DS kỳ vọng: là tổng tiền Doanh số kỳ vọng của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công, Mở
Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

∘ Tỷ lệ thắng = Tổng số tiền của Cơ hội có giai đoạn thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công / Tổng số tiền của tất cả Cơ hội
Trong đó, các Cơ hội lấy dữ liệu thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

—————
* Trường hợp 2: Tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng
∘ SL đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số

∘ DS đặt hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số

∘ Thực thu: là tổng Thực thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số

∘ Còn phải thu: là tổng Còn phải thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
– Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
– Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
2. Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số


Mục đích: Giúp quản lý theo dõi, đánh giá được tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của các NVKD mình phụ trách nhằm đưa ra giải pháp kịp thời để có thể đạt hoặc vượt mức mục tiêu doanh số được giao.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:
Mục tiêu doanh số: là mục tiêu giao cho Đơn vị/Người dùng đang xem ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)

Doanh số:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang đăng nhập)
– Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Nhân viên đang xem)
– Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

% hoàn thành mục tiêu = Doanh số *100 / Mục tiêu doanh số

DS còn phải thực hiện = Mục tiêu doanh số – Doanh số
3. Doanh số theo nhân viên
Mục đích: Giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo xem được chi tiết tình hình thực hiện doanh số theo nhân viên để đánh giá, đưa ra giải pháp, kế hoạch kịp thời.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:
Nhân viên: hiển thị danh sách nhân viên có Đơn vị là Đơn vị được chọn và cấp con

∘ Biểu đồ đường: thể hiện Mục tiêu doanh số được giao cho nhân viên với thời gian chọn kỳ báo cáo (tháng/quý) tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)

Biểu đồ cột: thể hiện Doanh số thực hiện được của nhân viên:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Người thực hiện là Cột Nhân viên tương ứng
– Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công
– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng tham số thời gian

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Người thực hiện là Cột Nhân viên tương ứng
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Người thực hiện là Cột Nhân viên tương ứng
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

% hoàn thành mục tiêu = Doanh số thực hiện *100/Mục tiêu doanh số
4. Doanh số theo đơn vị


Mục đích: Giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo xem được chi tiết tình hình thực hiện doanh số theo đơn vị để đánh giá, đưa ra giải pháp, kế hoạch kịp thời.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:

Biểu đồ đường: thể hiện Mục tiêu doanh số được giao tương ứng với Đơn vị.
Biểu đồ cột: thể hiện Doanh số thực hiện được.

* Trường hợp 1: Đơn vị được chọn có cấp con trực thuộc:
Đơn vị: hiển thị các Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo

Mục tiêu: là mục tiêu giao cho Đơn vị cấp con với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại Mục tiêu doanh số)

Thực hiện:
▸Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp con của Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp con của Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị cấp con của Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

% hoàn thành mục tiêu = Doanh số thực hiện được *100/Mục tiêu doanh số

————–
* Trường hợp 2: Đơn vị được chọn không có đơn vị cấp con trực thuộc:
Đơn vị: là Đơn vị được chọn ở màn hình báo cáo

Mục tiêu: là mục tiêu giao cho Đơn vị với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)

Thực hiện:
▸Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công
Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ
Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

▸Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DSLQ của Đơn hàng có bố cục không là Đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại màn hình báo cáo (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ
Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

% hoàn thành mục tiêu = Doanh số thực hiện *100/Mục tiêu doanh số
5. Doanh số theo mặt hàng


Mục đích: Giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo xem được chi tiết tình hình thực hiện doanh số theo hàng hóa để đánh giá, đưa ra giải pháp, kế hoạch xúc tiến bán hàng hiệu quả, tập trung vào những mặt hàng thế mạnh và cải thiện doanh số của những mặt hàng kém hiệu quả.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:
Hàng hóa: lấy lên danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số

Doanh số:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì:
– Đối với doanh số ứng với Loại hàng hóa/Hàng hóa: lấy lên tổng Số tiền của Mã hàng hóa/Loại hàng hóa tương ứng của dòng trong Thông tin hàng hóa của các bản ghi Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thắng
– Đối với doanh số ứng với Hàng hóa khác: lấy lên tổng trường Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thắng và bảng thông tin hàng hóa trống

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của Mã hàng hóa/Loại hàng hóa tương ứng của dòng Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của Mã hàng hóa/Loại hàng hóa tương ứng của dòng Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số

Tỷ lệ = Doanh số từng dòng *100/Tổng cột doanh số
6. Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn
Mục đích: Giúp Quản lý theo dõi doanh số của các cơ hội theo giai đoạn; đồng thời nắm được tổng quan về tỷ lệ giá trị giữa các cơ hội để biết được tình hình chăm sóc cơ hội theo từng giai đoạn của NVKD mình quản lý. Từ đó đánh giá được tình hình bán hàng và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:
Giai đoạn: Hiển thị các giai đoạn của Cơ hội được thiết lập theo Quy trình bán hàng trừ giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại

Giá trị = Giá trị của giai đoạn liền dưới + Giá trị các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị được chọn và cấp con
– Người thực hiện cơ hội là Người dùng đang đăng nhập
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
– Quy trình bán hàng của cơ hội được chọn ở tham số
– Lịch sử giai đoạn gần nhất là Giai đoạn tương ứng của dòng (Nếu lịch sử giai đoạn gần nhất là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại thì lịch sử giai đoạn gần tiếp theo là Giai đoạn tương ứng của dòng)

∘ Tỷ lệ giá trị (%) = Giá trị của giai đoạn này * 100 / Giá trị của giai đoạn liền trên
(Trong đó giai đoạn đầu tiên không hiển thị tỷ lệ)
7. Nhân viên xuất sắc


Mục đích: Giúp bộ phận quản lý theo dõi, giám sát và kịp thời khen thưởng cho các nhân viên có kết quả thực hiện doanh số cao nhất theo Đơn vị và thời gian cụ thể.

Cách thức lấy số liệu của báo cáo:
Ảnh đại diện: Hiển thị ảnh đại diện của nhân viên

STT: Số thứ tự

Họ và tên: lấy lên họ và tên của nhân viên tương ứng

Phòng ban – Chi nhánh: lấy lên phòng ban của nhân viên và chi nhánh tương ứng của phòng ban

Doanh số:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Giá trị cơ hội của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên của dòng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
– Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên
– Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
– Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
– Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp.
Trong đó:
▸ Doanh số đề nghị ghi là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
+ Người thực hiện là Nhân viên
+ Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
+ Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
+ Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
▸ Doanh số bản nháp là tổng Giá trị đơn hàng của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
+ Người thực hiện là Nhân viên
+ Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
+ Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
+ Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
– Người thực hiện là Nhân viên
– Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
– Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
– Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
8. Doanh số theo thời gian


Mục đích: Giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo xem được chi tiết tình hình thực hiện doanh số theo thời gian để đánh giá, đưa ra giải pháp, kế hoạch kịp thời.

Mục tiêu: là mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị được chọn với Thời gian chọn kỳ báo cáo (tháng/quý) tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)

Thực hiện:
* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Giai đoạn là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công
– Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong năm được chọn và nằm trong khoảng thời gian của cột tương ứng

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Tình trạng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong năm được chọn và nằm trong khoảng thời gian của cột tương ứng

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong danh sách liên quan của Đơn hàng có bố cục không là đơn hàng cha) thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu tham số chọn Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
– Tình trạng là Đã ghi, Đã hủy bỏ
– Ngày ghi sổ nằm trong năm được chọn và nằm trong khoảng thời gian của cột tương ứng

% hoàn thành mục tiêu = Thực hiện *100/Mục tiêu
Cập nhật 22/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng