1. Trang chủ
 2. Báo cáo Đánh giá hiệu quả đi tuyến

Báo cáo Đánh giá hiệu quả đi tuyến

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý nắm bắt được tình hình đi thị trường của NVKD để đánh giá kết quả công việc và xếp hạng NVKD.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đi tuyến\Báo cáo Đánh giá hiệu quả đi tuyến.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

∎ Đơn vị: hiển thị danh sách đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số

∎ Số lần ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng cần ghé thăm khách hàng theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số

Trong đó: Số lượng cần ghé thăm khách hàng trong từng ngày được tính theo số lượng bản ghi trong DSLQ Khách hàng của Lộ trình đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

– Lộ trình có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con

– Được lên lộ trình vào ngày đang tính

Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần.

∎ Số lần ghé thăm: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Số lần ghé thăm đúng tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Có tích chọn ở trường thông tin Đúng tuyến

∎ Số lần ghé thăm trái tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Không tích chọn ở trường thông tin Đúng tuyến

∎ Số lần ghé thăm có hình ảnh: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Mục Hình ảnh không trống hình ảnh

∎ Số lần ghé thăm KQ hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Kết quả đi tuyến là Hợp lệ

 Số lần ghé thăm KQ không hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Kết quả đi tuyến không là Hợp lệ, không trống thông tin

Số lần ghé thăm chưa đánh giá: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Kết quả đi tuyến trống không có thông tin

Số lần ghé thăm nghi ngờ fake GPS: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Trường thông tin Fake GPS là Chọn

∎ SLKH ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng Khách hàng cần ghé thăm theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số. (Nếu có Khách hàng cần ghé thăm nhiều hơn 1 ngày trong khoảng thời gian tham số thì hệ thống chỉ tính là 1)

Trong đó: Số lượng khách hàng ghé thăm theo kế hoạch trong từng ngày được tính theo số lượng bản ghi trong DSLQ Khách hàng của Lộ trình đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

– Lộ trình có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con

– Được lên lộ trình vào ngày đang tính

Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần.

∎ SLKH ghé thăm: là tổng số Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ SL hình ảnh: là tổng số lượng hình ảnh gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Số đơn hàng: là tổng số Đơn hàng gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Doanh số phát sinh: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Quãng đường di chuyển (km): là tổng Quãng đường di chuyển của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Khoảng cách ghé thăm: là tổng Khoảng cách ghé thăm gần nhất của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn:

 • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc có tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

∎ Nhân viên: hiển thị danh sách người dùng có trong trường Người thực hiện của các hoạt động Đi tuyến có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Đơn vị: hiển thị phòng ban của Nhân viên của dòng

∎ Số lần ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng cần ghé thăm khách hàng theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số

Trong đó: Số lượng cần ghé thăm khách hàng trong từng ngày được tính theo số lượng bản ghi trong DSLQ Khách hàng của Lộ trình đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

– Lộ trình có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con

– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng

– Được lên lộ trình vào ngày đang tính

Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần.

∎ Số lần ghé thăm: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Số lần ghé thăm đúng tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Có tích chọn ở trường thông tin Đúng tuyến

∎ Số lần ghé thăm trái tuyến: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Không tích chọn ở trường thông tin Đúng tuyến

∎ Số lần ghé thăm có hình ảnh: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Mục Hình ảnh không trống hình ảnh

∎ Số lần ghé thăm có hình ảnh: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Mục Hình ảnh không trống hình ảnh

∎ Số lần ghé thăm KQ hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Kết quả đi tuyến là Hợp lệ

 Số lần ghé thăm KQ không hợp lệ: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Kết quả đi tuyến không là Hợp lệ, không trống thông tin

Số lần ghé thăm chưa đánh giá: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Kết quả đi tuyến trống không có thông tin

Số lần ghé thăm nghi ngờ fake GPS: là tổng số hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Trường thông tin Fake GPS là Chọn

∎ SLKH ghé thăm theo kế hoạch: là tổng số lượng Khách hàng cần ghé thăm theo lộ trình đi tuyến của tất cả các ngày trong khoảng thời gian được chọn ở tham số. (Nếu có Khách hàng cần ghé thăm nhiều hơn 1 ngày trong khoảng thời gian tham số thì hệ thống chỉ tính là 1)

Trong đó: Số lượng khách hàng ghé thăm theo kế hoạch trong từng ngày được tính theo số lượng bản ghi trong DSLQ Khách hàng của Lộ trình đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

– Lộ trình có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con

– Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng

– Được lên lộ trình vào ngày đang tính

Lưu ý: Nếu 1 Khách hàng xuất hiện trong danh sách lộ trình của 2 ngày khác nhau trong khoảng thời gian được chọn ở tham số thì hệ thống tính là 2 lần.

∎ SLKH ghé thăm: là tổng số Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ SL hình ảnh: là tổng số lượng hình ảnh gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Số đơn hàng: là tổng số Đơn hàng gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Doanh số phát sinh: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng gắn với hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Quãng đường di chuyển (km): là tổng Quãng đường di chuyển của các hoạt động đi tuyến thỏa mãn:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

∎ Khoảng cách ghé thăm: là tổng Khoảng cách ghé thăm gần nhất của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
 • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
Cập nhật 08/09/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng