1. Trang chủ
 2. Báo cáo đánh giá hiệu quả đi tuyến

Báo cáo đánh giá hiệu quả đi tuyến

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý nắm bắt được tình hình đi thị trường của NVKD để đánh giá kết quả công việc và xếp hạng NVKD.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Đi tuyến/Đánh giá hiệu quả đi tuyến.

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian cần xem, nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là Cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

 • Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
 • Số lần ghé thăm: Là tổng số Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Số đơn hàng: Là tổng số Đơn hàng gắn với Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • SLKH ghé thăm: Là tổng số Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số phát sinh: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng gắn với Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Quãng đường di chuyển (km): Là tổng Quãng đường di chuyển của các Hoạt động đi tuyến thỏa mãn:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

 • Nhân viên: Hiển thị danh sách người dùng có trong trường Người thực hiện của các Hoạt động đi tuyến có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Số lần ghé thăm: Là tổng số Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Số đơn hàng: Là tổng số Đơn hàng gắn với Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • SLKH ghé thăm: Là tổng số Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ gắn với Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số phát sinh: Là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng gắn với Hoạt động đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
 • Quãng đường di chuyển (km): Là tổng Quãng đường di chuyển của các Hoạt động đi tuyến thỏa mãn:
  • Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
Cập nhật 23/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận