1. Trang chủ
 2. Bàn làm việc (mobile)

Bàn làm việc (mobile)

Bàn làm việc trên ứng dụng AMIS CRM mobile cho phép xem các báo cáo nhanh để theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Để truy cập nhanh đến thao tác thường sử dụng, anh/chị nhấn vào chức năng tương ứng trên Bàn làm việc: Thêm đơn hàng, Thêm khách hàng, Tra cứu tồn kho, Đi tuyến.

Bàn làm việc trên AMIS CRM mobile bao gồm các báo cáo: Tổng quan, Mục tiêu doanh số, Thống kê hoạt động, Thống kê đơn hàng.

Màn hình giao diện Bàn làm việc trên mobile

Để xem các báo cáo theo phòng/ban, nhấn vào tên Cơ cấu tổ chức.

Chọn Dữ liệu và Đơn vị muốn xem. Sau đó nhấn Lưu.

Hệ thống sẽ hiển thị các báo cáo theo Đơn vị được chọn.

Nhấn biểu tượng để xem thêm các báo cáo tương tự như trên Bàn làm việc của AMIS CRM bản web.

Ở mỗi báo cáo, nhấn vào tham số màu xanh để chọn lại tham số báo cáo.

Cách thức lấy số liệu của các báo cáo:

1. Báo cáo Tổng quan

Giao diện báo cáo Tổng quan
 • Đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn dữ liệu là Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • KH mua hàng: là tổng số lượng khách hàng có phát sinh đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn dữ liệu là Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • KH mới: là tổng số lượng khách hàng có phát sinh đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn dữ liệu là Của tôi thì Chủ sở hữu là Người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày tạo đơn hàng trong khoảng thời gian tham số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Hoạt động: là tổng số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số chọn dữ liệu là Của tôi thì Người thực hiện là Người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày bắt đầu (đối với Cuộc gọi, Lịch hẹn), Ngày kết thúc (đối với Nhiệm vụ), Thời gian check in (đối với Đi tuyến) trong khoảng thời gian tham số

Số % trong ô dữ liệu = Số lượng kỳ báo cáo đang xem/Số lượng kỳ báo cáo trước kỳ đang xem *100%

2. Mục tiêu doanh số

Giao diện báo cáo Mục tiêu doanh số
 • Mục tiêu doanh số: là mục tiêu giao cho Đơn vị hoặc Người dùng đang xem ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)
 • Hoàn thành:

* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
 • Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thành công
 • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
 • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
 • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
 • % hoàn thành mục tiêu (%) = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu doanh số

3. Hoạt động

Giao diện báo cáo Hoạt động
 • Nhiệm vụ: là tổng số lượng hoạt động loại nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Cuộc gọi: là tổng số lượng hoạt động loại cuộc gọi thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tham số
 • Lịch hẹn: là tổng số lượng hoạt động loại lịch hẹn thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tham số
 • Đi tuyến: là tổng số lượng hoạt động loại đi tuyến thỏa mãn điều kiện
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số

4. Thống kê đơn hàng

Giao diện báo cáo Thống kê đơn hàng
 • Đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Đã thanh toán: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng thanh toán là Đã thanh toán
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Đã giao hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng giao hàng là Đã giao hàng
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Doanh số: là tổng Giá trị đơn hàng của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Doanh số đề nghị ghi: là tổng Giá trị đơn hàng của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Doanh số được ghi nhận: là tổng Giá trị đơn hàng của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Thực thu: là tổng giá trị Thực thu của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số
 • Còn phải thu: là tổng giá trị Còn phải thu của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu chọn xem theo Của tôi thì Người thực hiện là người dùng đang đăng nhập)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Thống kê theo đơn hàng/đơn hàng cha được chọn ở tham số

Ở các báo cáo trên Bàn làm việc, anh/chị nhấn vào các ô dữ liệu để xem danh sách bản ghi thỏa mãn được thống kê.

Cập nhật 18/01/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng