API

Cổng API để các phần mềm khác kết nối với AMIS Bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Chỉ người dùng có quyền Thiết lập API mới sử dụng được tính năng này.

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Dành cho nhà phát triển/API

Người dùng khai báo thông tin AppID: là tên của nhà phát triển (bao gồm các ký tự a-z, A-Z, số)

Nhấn Kết nối để kết nối AMIS Bán hàng với hệ thống, website khác.

Sau khi kết nối thành công trên CRM, đối tác thực hiện lấy dữ liệu từ CRM theo 2 bước:

Xem Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chi tiết tại đây.

Bước 1: Đăng nhập để lấy Token

API thực hiện cấp thông tin Token để xác thực request hợp lệ cho khi thực hiện gửi, lấy dữ liệu từ hệ thống CRM.

Cấu hình kết nối:

  • “client_id”: AppID
  • “client_secret”: Mã bảo mật

Token được sinh ra sau khi kết nối thành công.

Bước 2: Gọi request lấy dữ liệu và cập nhật dữ liệu từ CRM

  • Thông tin cấu hình cần thiết: Authorization là giá trị truyền vào header của các request.

Cấu trúc như sau: Authorization: Bearer + Token (sinh ở bước 1)

  • Sau đó, thực hiện lấy dữ liệu theo hướng dẫn tại Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

Lưu ý:

  • Chỉ hỗ trợ lấy thông tin từ AMIS Bán hàng, không cập nhật vào AMIS Bán hàng các dữ liệu: Nhân viên, Cơ cấu tổ chức, Vật tư hàng hóa, Tồn kho, Công nợ khách hàng
  • Hỗ trợ Thêm/Cập nhật 2 chiều AMIS Bán hàng với ứng dụng bên ngoài các dữ liệu: Khách hàng, Liên hệ, Đơn hàng

 

Cập nhật 09/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?