1. Trang chủ
 2. Áp dụng chương trình tích lũy (mobile)

Áp dụng chương trình tích lũy (mobile)

Cho phép NVKD áp dụng các chương trình tích lũy đã thiết lập tại phần mềm AMIS Khuyến mại vào đơn hàng, báo giá, hóa đơn trên AMIS CRM.

Hướng dẫn thực hiện

Tại giao diện Thêm/Sửa/Sinh/Sửa nhanh của các phân hệ Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn trên AMIS CRM:

Tại mục Thông tin hàng hóa, chọn hàng hóa. Sau đó, nhấn Áp dụng khuyến mại.

Khi đó, các chương trình tích lũy thỏa mãn sẽ hiển thị.

Trong đó, các chương trình tích lũy thỏa mãn để áp dụng vào đơn hàng là các chương trình tích lũy trên AMIS Khuyến mại thỏa mãn điều kiện:

 • Trường Kích hoạt có tích chọn
 • Ngày hiện tại nằm trong khoảng thời gian áp dụng của chương trình tích lũy
 • Đối tượng được chọn trong chương trình tích lũy
 • Phân loại khách hàng/Khách hàng cụ thể được chọn trong chương trình tích lũy (nếu có)
 • Các thông tin khuyến mại của chương trình tích lũy thỏa mãn tại bảng thông tin hàng hóa

Lưu ý: Không áp dụng đồng thời Chương trình tích lũy có loại khuyến mại là Chiết khấu % (hoặc Chiết khấu tiền) với Chương trình khuyến mại có loại khuyến mại là Chiết khấu % (hoặc Chiết khấu tiền) của hàng hóa hoặc giá trị đơn hàng tương ứng.

1.  Chọn chương trình tích lũy áp dụng cho hàng hóa

Phần mềm hiển thị danh sách chương trình tích lũy thỏa mãn đối với các hàng hóa được chọn:

 • Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo Mã hàng hóa hoặc Tên hàng hóa.
 • Tích chọn chương trình tích lũy muốn áp dụng (có thể chọn đồng thời nhiều chương trình tích lũy).

Nhấn Tiếp theo.

Lưu ý:

– Không thể áp dụng đồng thời các chương trình tích lũy của cùng 1 hàng hóa mà trong đó có nhiều hơn 1 chương trình không được tích chọn Áp dụng đồng thời KM khác

– Không thể áp dụng đồng thời các chương trình tích lũy của cùng 1 hàng hóa có loại khuyến mại là Chiết khấu % hoặc Chiết khấu tiền

* Đối với loại khuyến mại Tặng bất kỳ trong các hàng hóa, sau khi tích chọn CTKM, người dùng thực hiện chọn số lượng hàng tặng bằng cách nhấn vào thông tin hàng tặng.

Điền số lượng hàng hóa được tặng và nhấn Lưu.

2. Chọn chương trình tích lũy áp dụng cho đơn hàng

Phần mềm hiển thị danh sách chương trình tích lũy đối với đơn hàng.

Trong đó: Tổng tiền hàng (trừ chiết khấu theo hàng hóa) = Tổng Thành tiền trong đơn hàng – Tổng Chiết khấu của hàng hóa

Chọn CTKM đơn hàng muốn áp dụng.

Nhấn Áp dụng để áp dụng các chương trình tích lũy đã chọn.

Khi áp dụng thành công các chương trình tích lũy, phần mềm hiển thị thông tin chương trình được áp dụng tại cột cuối cùng của bảng thông tin hàng hóa.

Đối với Chương trình tích lũy áp dụng cho hàng hóa:

 • Nếu áp dụng khuyến mại Chiết khấu % hoặc Chiết khấu tiền: Thông tin giá trị chiết khấu hiển thị tại cột Tỷ lệ % và Tiền chiết khấu của dòng hàng hóa.

Đối với khuyến mại Chiết khấu % áp dụng cho hàng hóa, số tiền chiết khấu được tính: Tiền chiết khấu = % Chiết khấu * (Tổng Thành tiền của hàng hóa của các đơn hàng tích lũy + Thành tiền của hàng hóa của đơn hàng đang thao tác hiện tại)

 • Nếu áp dụng khuyến mại tặng hàng: Thông tin hàng hóa được tặng hiển thị phía dưới hàng hóa áp dụng khuyến mại và có icon 

Đối với Chương trình tích lũy áp dụng cho đơn hàng:

 • Nếu áp dụng khuyến mại Chiết khấu % hoặc Chiết khấu tiền: Thông tin giá trị chiết khấu hiển thị tại dòng cuối cùng (Chiết khấu đơn hàng) trong bảng thông tin hàng hóa.

Đối với khuyến mại Chiết khấu % áp dụng cho đơn hàng, số tiền chiết khấu được tính: Tiền chiết khấu = % Chiết khấu * [Tổng (Thành tiền – Tiền chiết khấu) của các đơn hàng tích lũy + Tổng (Thành tiền – Tiền chiết khấu) của đơn hàng đang thao tác hiện tại]

 • Nếu áp dụng khuyến mại tặng hàng: Thông tin hàng hóa được tặng hiển thị phía dưới hàng hóa áp dụng khuyến mại và có icon 

Lưu ý: Khi đã thực hiện áp dụng chương trình tích lũy thì phần thừa của tích lũy không được tính mà sau đó hệ thống sẽ tính lại từ giá trị 0.

Ví dụ: Chương trình tích lũy là Mua 20 cái áo có ngày đặt hàng trong tháng 10 thì được tặng 1 cái khăn (trong đó thông tin Chỉ áp dụng 1 lần không được tích chọn)

 • Ngày 1/9: Khách hàng mua 10 cái áo -> Tích lũy được số lượng hàng hóa mua là 10
 • Ngày 2/9: Khách hàng mua 5 cái áo -> Tích lũy được số lượng hàng hóa mua là 15
 • Ngày 3/9: Khách hàng mua 7 cái áo -> Tích lũy được số lượng hàng hóa mua là 22

Lúc này, đơn hàng thỏa mãn điều kiện và NVKD áp dụng chương trình tích lũy cho đơn hàng này -> Tích lũy số lượng hàng hóa mua của khách hàng trở về 0 (chứ không còn dư 2 để lần sau áp dụng tích lũy tiếp)

Cập nhật 20/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng