1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc

AMIS Công việc

MISA AMIS là hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất, quản lý nhiều mảng của 1 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp sử dụng đồng thời AMIS Bán hàng và AMIS Công việc để hỗ trợ công việc của bộ phận kinh doanh có liên quan tới công việc của các bộ phận khác.

Chức năng giúp kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm AMIS Bán hàng và AMIS Công việc để Ban Lãnh đạo dễ dàng kiểm soát được dữ liệu trên cùng một hệ thống.

1. Thiết lập kết nối

Người dùng thực hiện kết nối AMIS Bán hàng và AMIS Công việc trên phần mềm AMIS Công việc. Hướng dẫn chi tiết tại đây (mục 1)

2. Luồng đồng bộ

Lưu ý:

 • Đồng bộ Trạng thái của Nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng sang AMIS Công việc:
  • Nếu trạng thái là Hoàn thành thì đồng bộ sang tình trạng là Đã hoàn thành.
  • Các trạng thái khác thì đồng bộ sang tình trạng là Chưa hoàn thành.
 • Đồng bộ Tiến độ công việc từ AMIS Công việc sang AMIS Bán hàng:
  • Nếu tình trạng là Đã hoàn thành thì đồng bộ sang trạng thái là Hoàn thành.
  • Còn lại thì đồng bộ sang trạng thái là Chưa bắt đầu.

3. Đồng bộ dữ liệu Nhiệm vụ với Công việc của AMIS Công việc

Khi kết nối thành công AMIS Bán hàng và AMIS Công việc, người dùng thêm Nhiệm vụ và khai báo các thông tin, sau đó nhấn Lưu và đồng bộ.

Tại giao diện Đồng bộ AMIS Công việc, chọn các thông tin đồng bộ:

 • Chọn dự án/nhóm: Chọn từ danh sách các dự án/nhóm từ AMIS Công việc mà người dùng có quyền thêm công việc (Hệ thống không cho phép chọn phòng ban hoặc phòng ban con).
 • Chọn nhóm công việc: Chọn từ danh sách các nhóm công việc ứng với Dự án/Nhóm được chọn.

Nhấn Lưu để hệ thống lưu nhiệm vụ vào AMIS Bán hàng và đồng thời đồng bộ sang AMIS Công việc.

** Đối với các Nhiệm vụ đã tạo trước khi kết nối với AMIS Công việc: Người dùng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ này như sau:

Tại chi tiết bản ghi Nhiệm vụ, nhấn biểu tượng và chọn Đồng bộ AMIS Công việc.

Chọn dự án/nhóm và nhóm công việc đồng bộ tương tự tạo mới nhiệm vụ (xem hướng dẫn phía trên).

Nhấn Lưu để hệ thống đồng bộ nhiệm vụ sang AMIS Công việc.

Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?