1. Trang chủ
  2. aiMarketing

aiMarketing

(Chỉ hỗ trợ đối với phiên bản Platform)

Phân hệ aiMarketing sử dụng để gửi Email từ AMIS aiMarketing và theo dõi kết quả sau gửi.

Lưu ý: Phân hệ aiMarketing chỉ hiển thị khi đã kết nối AMIS CRM và AMIS aiMarketing và hiển thị với người dùng có vai trò được phân quyền gửi Email trên AMIS CRM từ aiMarketing. Xem hướng dẫn kết nối tại đây.

Phân hệ aiMarketing bao gồm 4 tab:

Mời Anh/Chị xem video giới thiệu sau đây.

Cập nhật 29/03/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng