1. Trang chủ
  2. 6. Thiết lập hệ thống
  3. 2. Thiết lập người dùng và bảo mật

2. Thiết lập người dùng và bảo mật

2.1. Thiết lập người dùng

Cho phép người dùng có quyền quản trị hệ thống hoặc được phân quyền quản lý người dùng trong AMIS Bán hàng xem danh sách người dùng và quản lý người dùng có trong hệ thống.

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị Thiết lập. Vào Người dùng/Người dùng.

2.1.1. Danh sách người dùng

Cho phép phân quyền cho nhân viên mới theo phòng/ban và vị trí và thực hiện các tính năng kích hoạt, loại bỏ người dùng dễ dàng.

Hướng dẫn thực hiện

Vào tab Danh sách người dùng.

2.1.1.1. Phân quyền vai trò người dùng

Để tìm người dùng muốn phân quyền, bạn lọc danh sách người dùng theo trạng thái Tất cảTìm kiếm theo Tên hoặc Mã nhân viên.

Di chuột tới dòng người dùng muốn phân quyền, sau đó nhấn vào biểu tượng

Lựa chọn Mức truy cập dữ liệu và Vai trò cho người dùng muốn phân quyền, sau đó nhấn Cất.

Sau khi phân quyền người dùng, bạn thực hiện kích hoạt tài khoản người dùng đó bằng Bật lựa chọn tại cột Trạng thái tương ứng với dòng thông tin người dùng muốn kích hoạt.

Lưu ý: Sau khi được cấp quyền xong, người dùng cần đăng xuất khỏi hệ thống AMIS Bán hàng, sau đó đăng nhập lại.

2.1.1.2. Cập nhật vai trò

Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng muốn cập nhật vai trò và nhấn Cập nhật vai trò để cập nhật hàng loạt.

2.1.1.3. Kích hoạt/Ngừng kích hoạt

Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng chưa kích hoạt và nhấn Kích hoạt để kích hoạt hàng loạt.

Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng đã kích hoạt và nhấn Ngừng kích hoạt để ngừng kích hoạt hàng loạt.

2.1.1.4. Loại bỏ người dùng

Tại màn hình danh sách người dùng, tích chọn các người dùng muốn loại bỏ và nhấn Loại bỏ người dùng.

Lưu ý: Hệ thống chỉ thực hiện loại bỏ người dùng đối với người dùng chưa phát sinh hoạt động (chưa là chủ sở hữu của bản ghi nào).

2.1.2. Nhóm

Cho phép quản lý người dùng có đặc điểm chung theo nhóm.

Hướng dẫn thực hiện

Vào tab Nhóm.

2.1.2.1. Thêm nhóm

Tại màn hình danh sách nhóm, nhấn Thêm nhóm.

Người dùng khai báo Tên nhómMô tả nhóm. Chọn thành viên vào nhóm bằng cách tích chọn người dùng từ mục Có sẵn (nhấn Ctrl để chọn cùng lúc nhiều thông tin), sau đó nhấn Thêm để chuyển thông tin sang mục Được chọn.

Nhấn Cất để hoàn thành.

2.1.2.2. Sửa/Xóa nhóm

Tại màn hình danh sách nhóm, di chuột đến dòng chứa nhóm muốn thao tác, nhấn biểu tượng và chọn Sửa/Xóa.

Hoặc tại giao diện chi tiết nhóm, chọn Sửa/Xóa.

2.2. Thiết lập bảo mật

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn vào biểu tượng  để hiển thị Thiết lập. Vào Người dùng/Thiết lập bảo mật.

2.2.1. Vai trò

Vai trò là một bộ quyền quy định mức độ truy cập phân hệ và các hoạt động (thêm, sửa, xóa,…), thiết lập tùy chỉnh và truy cập các ứng dụng. Người dùng sẽ được giao vào một trong các vai trò để có quyền xem các phân hệ và thực hiện các chức năng trong từng phân hệ đó.

Tính năng này cho phép thực hiện phân quyền khác nhau cho các vai trò người dùng khác nhau.

Hướng dẫn thực hiện

Vào tab Vai trò.

2.2.1.1. Thêm vai trò

Trên màn hình danh sách vai trò, nhấn Thêm vai trò.

Khai báo các thông tin và nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ýNhân bản từ vai trò sẽ lấy lên tất cả các vai trò có trên danh sách vai trò. Mặc định sẽ có 2 vai trò là “Quản trị hệ thống” và “Nhân viên kinh doanh”, khi chọn Nhân bản từ vai trò nào thì sẽ lấy quyền tương ứng với vai trò đó.

2.2.1.2. Phân quyền cho vai trò

Cho phép phân quyền vai trò được phép thực hiện các chức năng (xem, thêm, sửa, xóa,…) của các phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Trên màn hình danh sách vai trò, nhấn đúp vào dòng vai trò muốn phân quyền.

Tại thanh bên trái, chọn nhanh đến mục cần phân quyền.

Tại dòng phân hệ/chức năng, thực hiện thao tác:

  • Nhấn biểu tượng để Bật/Tắt các chức năng/phân hệ trong vai trò
  • Nhấn biểu tượng và tích chọn/bỏ tích chọn các quyền

2.2.1.3. Đổi tên vai trò

Lưu ý: Vai trò Quản trị hệ thống và Nhân viên kinh doanh là 2 vai trò mặc định của hệ thống nên không Sửa/Xóa được.

Trên màn hình danh sách vai trò, di chuột đến dòng vai trò cần đổi tên. Sau đó, nhấn vào biểu tượng và chọn Đổi tên.

Hoặc trên giao diện Phân quyền vai trò, nhấn Đổi tên.

Điền các thông tin và nhấn Cất để hoàn thành.

2.2.1.4. Phân quyền sử dụng Bàn làm việc

Chức năng này cho phép phân quyền người dùng được xem biểu đồ nào trên phân hệ Bàn làm việc theo quyền dữ liệu.

Hướng dẫn thực hiện

Trên danh sách Vai trò, di chuột đến dòng vai trò muốn thiết lập. Sau đó, nhấn biểu tượng và chọn Phân quyền bàn làm việc.

Tích chọn các biểu đồ mà vai trò có quyền sử dụng tại Bàn làm việc, hoặc nhấn Chọn tất cả để chọn tất cả biểu đồ/Bỏ chọn tất cả để bỏ chọn tất cả biểu đồ đang được tích chọn.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Sau khi thiết lập Phân quyền bàn làm việc, tại phân hệ Bàn làm việc, nếu người dùng không có quyền sử dụng biểu đồ thì phần mềm hiển thị thông báo không có quyền (như hình).

Trường hợp người dùng đã tạo Bàn làm việc trước đó, sau đó Quản trị hệ thống phân quyền lại cho người dùng đó không được sử dụng 1 vài biểu đồ trên bàn làm việc đó, người dùng có thể lựa chọn loại bỏ hiển thị các biểu đồ không có quyền sử dụng trên Bàn làm việc bằng cách:

  • Trên giao diện Bàn làm việc do người dùng tạo, nhấn biểu tượng và chọn Sắp xếp.
  • Tại giao diện sắp xếp, nhấn Loại bỏ theo quyền.
Cập nhật 12/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger