1. Trang chủ
 2. Nhân viên xuất sắc

Nhân viên xuất sắc

1. Mục đích của báo cáo

Giúp các cấp quản lý theo dõi, giám sát và kịp thời khen thưởng cho các cá nhân có kết quả thực hiện doanh số cao nhất theo Đơn vị và thời gian cụ thể.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Nhân viên xuất sắc, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Ảnh đại diện: Hiển thị ảnh đại diện của nhân viên
 • STT: Số thứ tự
 • Họ và tên: lấy lên họ và tên của nhân viên tương ứng
 • Phòng ban – Chi nhánh: lấy lên phòng ban của nhân viên và chi nhánh tương ứng của phòng ban
 • Doanh số:
  • Nếu tham số phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Giá trị cơ hội của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
   • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
   • Người thực hiện là Nhân viên
   • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
   • Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo là Kết thúc thắng
  • Nếu tham số phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
   • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng
   • Người thực hiện là Nhân viên
   • Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
   • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
   • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
  • Nếu tham số phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp.

Trong đó:

* Doanh số đề nghị ghi là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng

+ Người thực hiện là Nhân viên

+ Ngày ghi sổ trong khoảng tham số

+ Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số

+ Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Doanh số bản nháp là tổng Giá trị đơn hàng của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng

+ Người thực hiện là Nhân viên

+ Ngày ghi sổ trong khoảng tham số

+ Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp

+ Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

 • Nếu tham số phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
Cập nhật 24/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?